Tiistai 04.08.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Kyyjärven Erämiehet ry:n TalvikokousKyyjärven Erämiehet ry:n Talvikokous

Kyyjärven Erämiehet ry:n Talvikokous

6.2.2019 Kyyjärven erämiehet ry / E Koivisto

Kyyjärven Erämiehet ry:n talvikokous perjantaina 15.2.2019 klo 18:30 alkaen Eräkartanolla. Jäsenenä sinulla on oikeus jos ei peräti velvollisuus olla mukana päätöksenteossa. Sillä ainoastaan kokouksessa paikalla olemalla voit vaikuttaa seuran toimintaan.

TALVIKOKOUSASIAT
Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat :
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa ; 

2) todetaan kokouksen laillisuus ;
3) hyväksytään työjärjestys ;
4) esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ;
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille ;
6) toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali ;
7) toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle ;
8) toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisen varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuo-delle ;
9) vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten ja määrätään jäsenten riis-tanhoitovelvoitteet sekä päätetään mahdollisen riistanhoitovelvoitemaksun määräämisestä ja suuruudesta ;
10) päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kerta-kaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannat-tajajäsenmaksusta;
11) vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio ;
12) käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset, milloin seuran jäsen on sääntöjen 7 §:n mukaan saattanut erottamisensa seuran kokouksen ratkaistavaksi ;
13) valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin ;
14) käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen talvikoko-usta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat ;
15) päätetään Suomen Kennelliiton Keski-Suomen kennelpiirille ja Karstulan-Kyyjärven riistanhoitoyhdistyk-sille tehtävistä esityksistä ;
16) keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida
tehdä päätöstä.

9§ 14 kohdan asia: Päätetään Eräkartanolle kertyneen ylimääräisen tavavaran myynnistä/hävittämisestä.

Muuta huomioitavaa:
-Erämiesten hirviseurueen uusien ja tauolla olevien on ilmoittauduttava talvikokouksessa mikäli aikovat syksyn hirvijahtiin.

-Karstulan-Kyyjärven RHY:n kokous Eräkartanolla 7.2.2019 klo 17:30 alkaen valtakirjojen tarkistuksella, varsinainen kokous alkaa klo 18:00 tervetuloa

Jutun kuva jälleenlatauskoulutuksesta Eräkartanolla 2016

Kyyjärven Erämiehet ry
Johtokunta