Tiistai 04.08.2020
NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Julkaisut
Hae sisällöistä

 
Varhaiskasvatukseen liittyviä päätöksiäVarhaiskasvatukseen liittyviä päätöksiä

Varhaiskasvatukseen liittyviä päätöksiä

25.10.2019 Varhaiskasvatus Heli Auranen

Sivistyslautakunta on päättänyt varhaiskasvatukseen liittyvistä asioista

1. Loma-aikojen maksuhyvitysten poistuminen 1.11.2019 lukien

Jatkossa varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään myös loma-ajoilta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Asiakasmaksulaki määrittelee tilanteet, jolloin maksua ei peritä tai alennetaan, mutta loma-ajat eivät niihin kuulu.

Asiakasmaksulain mukaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle määrätään kuukausimaksu, jota voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta. Toimintakauden viimeinen kuukausi eli heinäkuu on yleensä maksuton. Maksu voidaan kuitenkin periä 12 kuukaudelta, mikäli lapsella ei ole ollut poissaoloja (muita poissaoloja kuin sairauden vuoksi) varhaiskasvatuksesta enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevasta määrästä.

Asiakasmaksulain mukaan kuukausimaksu voidaan siis periä myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta. Poikkeuksen muodostaa se, jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden. Silloin maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

 

2. Päiväkodin sulkeminen ajalle 23.12.2019-6.1.2020 sekä 6.7.-2.8.2020

Sivistyslautakunta on päättänyt sulkea päiväkodin ajalle 23.12.2019-6.1.2020 sekä 6.7.-2.8.2020. Henkilöstön vuosilomat keskitetään kyseisiin ajankohtiin. Näin sijaisten käyttöä voidaan vähentää. Jouluviikoilla ja heinäkuussa varhaiskasvatusta tarvitsevia lapsia on ollut perinteisesti vähän, joten siitä syystä nämä viikot ovat valikoituneet sulkuviikoiksi.

Sulkuviikkojen aikainen todellinen hoidontarve arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä vanhempien / huoltajien kanssa. Tarvittaessa palvelu ostetaan tilapäisesti naapurikunnasta.

Sulkuviikot kannattaa ottaa huomioon hyvissä ajoin lomasuunnitelmia tehdessä. Lisäksi kannattaa hyödyntää mummot, kummit, ystävät ja naapurit. Tilapäistä apua voi kysellä myös Kyyjärven eläkeliiton Apuset- ryhmältä sekä 4 H:lta.

 

3. Esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut muuttuvat 1.1.2020 lukien

Esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään päiväkodin ja koulun yhteistyönä. Aamutoiminta järjestetään päiväkodilla ja iltapäivätoiminnasta vastaa koulu. Sivistyslautakunta on päättänyt muuttaa esikoululaisten ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja. Aikaisemmin käytössä olleet kolme tuntirajaa muuttuvat kahteen tuntivälykseen 1.1.2020 lukien.

Uudet tuntivälykset:
0-50 h/kk, 60% korkeimmasta maksusta, maksu 72 €/kk
yli 50 h/kk, 100 % korkeimmasta maksusta, maksu 120 €/kk
Kertamaksu 10 €

- Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu perustuu ennalta sovittuun tuntimäärään.
- Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan kuukausittain. Mikäli sovittu tuntimäärä ylittyy, peritään maksu seuraavan tuntirajan mukaan. Jos ylitys toistuu, tarkistetaan sopimus ja maksu vastaamaan todellista tarvetta.
- Koska kuukausimaksu on kiinteä, ei harkinnanvaraisia maksualennuksia esim. lomien aikana myönnetä.
- Koulujen lomien aikaan aamu- ja iltapäivätoimintaa ei järjestetä.
- Perheelle voidaan hakemuksesta myöntää alennus tai vapatus aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuihin. Maksuvapautus perustuu sosiaalityöntekijän antamaan toimeentuloselvitykseen. Maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä tekee se viranhaltija, joka tekee päätöksen lapsen osallistumisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan. Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen myönnetään seuraavan kuukauden alusta, kun hakemus on jätetty.
- Jos huoltajat asuvat eri osoitteessa, mutta lapselle järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa yhdessä kunnassa, määrätään maksu sille vanhemmalle, jonka luona lapsella on väestörekisterikeskuksen mukainen asuinpaikka. Vanhemmat tai huoltajat voivat keskenään sopia laskun jakamisesta.