Kyyjärven verkkolehti | syyskuu 2007
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kiinteistöjen jätevesien käsittely kuntoon!

31.08.2007 Erkki Sorsamäki

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kiinteistöjen jätevesien käsittelyjärjestelmät tulee rakentaa kuntoon v.2014 mennessä.

Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä astui voimaan 1.01.2004  Se  koskee  viemäriverkostojen ulkopuolisia alueita. Vanhat jätevesien käsittelyjärjestelmät tulee kunnostaa asetuksen määräysten mukaiseksi 1.1.2014 mennessä. (Yllä kuvassa esimerkki jätevesien käsittelyn suodatusjärjestelmästä). Rakentaminen Kyyjärvellä on lähtenyt käyntiin verkkaisesti . Vain muutama vastuuntuntoinen on hoitanut asian. Saattaa olla siitäkin kysymys, että odotellaan markkinoille tulevien laitteistojen tekniikan kehittymistä ja niistä saatua käyttökokemusta. Määräaika järjestelmien kuntoon saattamiseksi lähestyy kuitenkin yllättävän nopeasti. Voi olla, että laitteistojen ja töiden hinnat lähtevät nousuun kun rakentamispaineet  kasvavat määräajan  lähestyessä.  Markkinoilla on jo nyt riittävästi valinnanvaraa. Laki edellyttää, että kaikkien viemäriverkostojen ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesien käsittely tulee tehostaa uuden asetuksen mukaiselle tasolle eikä siltä voi kukaan välttyä.

SEURAAVASSA KERTAUS ASETUKSEN VAATIMUKSISTA

Haja-asutuksen kiinteistöjen jätevedellä tarkoitetaan asumisjätevettä, joka muodostuu pääosin peseytymiseen, ruoanlaittoon, astian- ja pyykinpesuun käytetystä vedestä sekä vesikäymälän huuhteluvedestä. Haja-asutusalueilla sijaitsevien kiinteistöjen jäteveden käsittely tulee järjestää niin, ettei jätevesistä aiheudu haitallisia terveys- eikä ympäristövaikutuksia. Haja-asutuksen puutteellisesti käsitellyt tai väärään paikkaan johdetut jätevedet voivat vaarantaa pohjaveden laatua ja saastuttaa talousvesikaivoja. Huonosti käsitelty jätevesi kuormittaa myös vesistöjä (mm. Kyyjärveä). Jäteveden sisältämä eloperäinen aine kuluttaa vesistöjen happivaroja ja ravinteet rehevöittävät vesistöjä.

Jätevesien puhdistamiselle on asetettu vähimmäisvaatimukset, joiden mukaan jätevesijärjestelmään tulevasta orgaanisesta aineesta on poistettava vähintään 90 %, kokonaisfosforista vähintään 85 % ja kokonaistypestä vähintään 40 %. Vaatimukset koskevat kaikkia kiinteistöjä, joita ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäröintijärjestelmään. Jätevesien käsittelyvaatimukset koskevat kotitalouksien lisäksi myös loma-asuntoja sekä karjatilojen maitohuoneita ja kodin yhteydessä olevaa yritystoimintaa, johon ei tarvita erikseen ympäristölupaa.

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamiselle tulee hakea toimenpidelupa tai jos sen rakentaminen liittyy uudisrakentamiseen, järjestelmä tulee hyväksyttää rakennusvalvonnalla ennen sen rakentamista.Vanhasta järjestelmästä tuli  laatia selvitys sekä käyttö ja huolto-ohje 1.1.2006 mennessä, 1.1.2008 mennessä jos kiinteistöllä ei ole vesikäymälää. Kiinteistöillä tullaan tekemään tarkastuksia, joista ilmoitetaan etukäteen.Vanha järjestelmä tulee kunnostaa asetuksen määräysten mukaiseksi 1.1.2014 mennessä.Niin uusia kuin vanhoja jätevesijärjestelmiä koskevat selvitykset, suunnitelmat sekä käyttö- ja huolto-ohjeet tulee säilyttää kiinteistöllä ja ne on pyynnöstä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

LUPAMENETTELY

 Uuden rakennuksen tai laajennuksen, jossa syntyy jätevesiä, rakennuslupamenettelyn yhteydessä tulee jätevesijärjestelmää koskeva selvitys ja suunnitelma hyväksyttää rakennusvalvonnalla ennen sen rakentamista. Järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmiina loppukatselmukseen mennessä.Muun uuden jätevesijärjestelmän rakentamiselle tulee hakea toimenpidelupa rakennusvalvonnalta ja hyväksyttää sitä koskeva selvitys ja suunnitelma se ennen sen rakentamista. Järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmiina loppukatselmukseen mennessä.Jätevesijärjestelmän suunnittelu tulee teettää vesihuoltotekniikkaan erikoistuneella suunnittelijalla, vähintään lvi-teknikon tutkinto tai vastaava koulutus (Suomen RakMK A2 4.2.8).Lupaehdoissa määrätään järjestelmän rakentamisen valvonnasta ja katselmuksista.

SUUNNITELMA

Suunnitelman tulee perustua riittäviin rakennuskohteella tehtäviin maastomittauksiin ja maaperätutkimuksiin (esim. koekuoppa). Niissä tulee ottaa huomioon paikallisiin olosuhteisiin liittyvät tekijät. Jätevesijärjestelmää suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, että laitteisto täyttää asetuksen puhdistusvaatimukset (Jätevesijärjestelmän valmistaja, Suomen ympäristökeskus laitevalmista- ja maahantuontiluettelo).

ILMAINEN SUUNNITTELU- JA LAITETARJONTA

Useat alan yritykset lähettävät kiinteistöille postin välityksellä kirjeitä joissa tarjotaan kyseisen firman tuotteita ja ilmaisia  suunnittelupalveluita. On syytä muistaa, että nämä tarjoukset eivät velvoita kiinteistöä mihinkään toimenpiteisiin vaan ne ovat kyseisen yrityksen ja kiinteistönomistajan välistä vapaaehtoista toimintaa . Harkinnan mukaan on mahdollista teettää jätevesien käsittelyn tehostamisen suunnitelma ja pyytää tarjous sen toteuttamiseksi. Ennen kuin tekee sitovaa tilausta tulee varmistua, että kyseinen järjestelmä täyttää asetuksen vaatimukset, onko sen valmistaja Suomen ympäristökeskuksen hyväksymässä laitevalmistajien listassa. Yksi keino on hankkia toimenoidelupa ennen  tilausta ( tai ainakin keskustella asiasta).

Lisätietoa saa kunnan intternet-  sivuilta osoitteesta www.kyyjarvi.fi/palvelu/rakentaminen/ympäristöasiat/ haja-asutusalueen jätevesiprojekti tai rakennustoimistosta. Suomen ympäristökeskuksen jätevesijärjestelmiä koskeva laite- ja maahantuontiluettelo löytyy oheisesta linkista `laiteluettelo`