Kyyjärven verkkolehti | tammikuu 2009
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Kunnanjohtajan johtajasopimus allekirjoitettiin

23.1.2009 Matti Muukkonen

Vanha kunnanhallitus päätti työnsä muistamalla entistä kunnanjohtajaa.

Kyyjärven vuosien 2007-2008 kunnanhallitus päätti torstaina työnsä. Vapaamuotoisessa illanvietossa kerrattiin toimikauden kohokohtia ja pohdittiin millaisia haasteita maanantaina valittavalla kunnanhallituksella on edessään. Tilaisuudessa muistettiin myös Kyyjärven kunnanjohtajana vuonna 2008 toiminutta Maarit Autiota.

Vanhan kunnanhallituksen tilaisuudessa allekirjoitettiin myös joulukuussa hyväksytty uuden kunnanjohtajan Matti Muukkosen johtajasopimus. Johtajasopimuksessa sovitaan keskeisten toimielinten ja kunnanjohtajan välisestä työnjaosta ja hyvästä johtamistavasta puolin jos toisin. Sopimuksen sitovat kohdat ovat luonteeltaan yksityisoikeudellisia, julkisoikeudellista virkasuhdetta täydentäviä. Luonteestaan johtuen sopimuksen voimassa olo ei pääty kunnanhallituksen vaihtumiseen, vaan jatkuu niin kauan kuin kunnanjohtaja on virassaan tai sitä yhdessä muutetaan.

Sopimusteksti:

KYYJÄRVEN TULEVAISUUSSOPIMUS

Hallintotieteiden lisensiaatti, yhteiskuntatieteiden maisteri Matti Muukkosen ottaessa vastaan Kyyjärven kunnanjohtajan viran sovitaan Suomen Kuntaliitto ry:n suosituksesta hyvän johtamisen ja yhteistyön edistämiseksi seuraavaa:

1. Kunnanjohtajan tehtävät ja työn painopisteet

Kunnanjohtajan tehtävistä on säädetty kuntalain (365/1995) 24 §:ssä (578/2006). Toimiessaan tehtävässään kunnanjohtaja on velvollinen tarkoin noudattamaan lakia (Suomen perustuslaki, 731/1999, 2.3 §) sekä kuntalain 15 §:n tarkoittamia johtosääntöjä. Kunnanjohtajan toimialaan kuuluu ehdotusten tekeminen johtosääntöjen tarkistamiseksi.

Kunnanvaltuuston hyväksymien strategisten linjausten, toiminta- ja taloussuunnitelmassa vahvistettujen tavoitteiden ja kunnanhallituksen täytäntöönpano-ohjeiden lisäksi korostetaan seuraavia kunnanjohtajan työn painopistealueita:

1. Kuntaorganisaation johtaminen. Kunnanjohtajan tärkeimpänä tehtävänä on johtaa kuntaorganisaatiota siten, että kuntalaisten kannalta elintärkeät palvelut tulevat toteutetuksi tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Kunnanjohtajan tukena tässä työssä ovat tavoitteisiin sitoutuneet luottamushenkilöt ja henkilöstö. Kunnanjohtajan tehtävänä on, tehtyjen poliittisten linjausten pohjalta, lainsäädännön puitteissa johtaa asioiden valmistelua ja täytäntöönpanoa sekä arvioida ja tehdä muutosehdotuksia kuntaorganisaation ja henkilöstöpolitiikan kehittämisestä. Apunaan kunnanjohtajalla on hallinnonalavastaavaviranhaltijoista koostuva johtoryhmä, jonka toimintaan osallistuvat myös pääluottamusmiehet työntekijäjärjestöjen edustajina sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja.

2. Kansanvaltaisuuden turvaaminen. Henkilöstön avulla kunnanjohtaja huolehtii poliittisten visioiden, strategioiden ja päätösehdotusten saattamisesta toimielinten käsiteltäväksi. Sama koskee myös kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia. Kunnanjohtajan erityisenä tehtävänä on havainnoida toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja huolehtia ajantasaisen tiedon hankkimisesta luottamushenkilöiden ja henkilöstön käyttöön.

3. Kuntaorganisaation ulkoinen kuva ja edustaminen. Kunnanjohtajan tehtävänä on vastata kuntakuvan kehittämisestä ja alueen vetovoimaisuuden lisäämisestä. Kunnanjohtaja toimii kunnan keulakuvana ja valvoo kunnan etua. Mikäli kuntaorganisaation etu sitä vaatii, voivat valtuustossa edustettuna olevat poliittiset ryhmät sopia kunnanjohtajan asettamisesta kunnan kannalta tärkeiden yhteistyöorganisaatioiden toimielimiin. Kunnan protokollassa kunnanjohtaja on sijalla kolme kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajien jälkeen. Kunnanjohtaja osallistuu kutsusta valtuustossa edustettujen poliittisten ryhmien tilaisuuksiin tasapuolisesti.

4. Hallinnonalapolitiikka. Kunnanjohtaja huolehtii yhdessä kunnanhallituksen ja, mikäli sellainen on, sektorista vastaavan vastuuviranhaltijan kanssa kunnan maankäytöstä ja rakentamisesta sekä elinkeinoelämän kehittämisestä valtuuston hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti käyttäen apunaan kunnan henkilöstöä. Kunnanjohtaja vastaa kuntakonsernin johtamisesta.

5. Talous- ja hallinto. Kunnanjohtaja huolehtii yhdessä henkilöstön kanssa kunnan talouden tasapainoisuudesta sekä vastaa hallinnon lainmukaisuudesta. Kunnanjohtajan tehtävänä on myös innostaa luottamushenkilöt aktiiviseen osallistumiseen talouden ja hallinnon kehittämistyössä.

6. Seudullinen yhteistyö. Kunnanjohtaja vastaa seutu- ja maakuntayhteistyöstä viranhaltijatasolla pitäen yhteyttä muihin kuntiin, maakuntaliittoon sekä muihin kuntayhtymiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon osalta kunnanjohtaja valvoo kuntalaisten ja kunnan etuja SoTe-kuntayhtymässä. Kunnanjohtajan tärkeimpänä ohjenuorana edunvalvontatoiminnassa on kuntalaisten edun ajaminen.

7. Henkilöstöhallinnon autonomia. Kunnanjohtajan esimiesaseman korostamiseksi sitoutuvat luottamushenkilöelimet kuulemaan kunnanjohtajaa ennen päätöstään valita kunnanjohtajan välittömiä alaisia luottamustehtäviin ja myöntäessään näille sivutoimilupia.

Kunnan luottamushenkilöelimet ja erityisesti niiden puheenjohtajat tukevat kunnanjohtajaa hänen työssään muun muassa siten, että:

- kunnanjohtajan henkilöstöhallinnollista asemaa ja ammattijohtajuutta kunnioitetaan pidättäytymällä sellaisesta kuntahallinnon operatiivisesta henkilöstöjohtamisesta, joka ei tapahdu kunnanjohtajan kautta;

- johtajasopimuksen toteutumisen seurantatilanteissa annetaan ja vastaanotetaan molemmanpuolista rakentavaa palautetta;

- kunnanjohtajan ja tämän alaisten kanssa yhteistyössä määritellään selkeitä ja keskenään ristiriidattomia tavoitteita, joiden toteuttamiseen voidaan sitoutua; sekä

- pidättäydytään kuntakuvaa vahingoittavista tai kuntaorganisaatiolle haittaa aiheuttavista julkisista ulostuloista kunnanjohtajan johtamisedellytysten turvaamiseksi.

Vastaavasti kunnanjohtaja sitoutuu siihen, ettei hän julkisuudessa kritisoi luottamushenkilöiden tai luottamushenkilöorganisaatioiden toimintaa. Kunnanjohtaja informoi kunnanhallitusta omista luottamustehtävistään esimerkiksi järjestöissä. Lupautuessaan mahdollisiin luottamustehtäviin on kunnanjohtajan arvioitava tehtävän vaikutusta viranhoitoonsa.

Kunnanjohtajan työn tavoitteet määritellään vuosittain kuntastrategian päivittämisen yhteydessä.

2. Työn edellytykset

1.      Toimivalta. Kunnanjohtajan toimivaltuudet määräytyvät kuntalain ja sen vakiintuneen tulkinnan mukaisesti.

2.      Roolijako, työnjako poliittisen johdon kanssa. Kunnanjohtaja edustaa Kyyjärven kuntaa ulospäin ja toimii isäntänä kunnan puolesta, jos ei tapauskohtaisesti muuta sovita. Kunnanjohtaja toimii ensisijaisesti puheenjohtajana pääsääntöisesti viranhaltijoista koostuvissa työryhmissä ja kunnanjohtajan päätösehdotuksia valmistelevissa työryhmissä.

3.      Kuntajohtajan työn tulosten arviointimenettely. Kunnanjohtajan työn tulosten arvioinnissa käytetään tavoite- ja tuloskeskustelumenetelmää. Tuloskeskustelun ajankohdasta päätetään kunnanhallituksen toimikauden alussa. Arvioinnissa voidaan käyttää erityistä kaavaketta. Myös kunnanjohtaja antaa oman arvionsa. Arviointiryhmän muodostavat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot.

4.      Oikeus jatkokoulutukseen. Kunnanjohtajan ammatillisen osaamisen edistämiseksi kunnanjohtajalla on oikeus osallistua virka-asemaansa vastaavaan jatko- ja täydennyskoulutuksen talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Ensisijaisesti kunnanjohtajan jatkokoulutus toteutetaan yliopistollisena, tieteellisenä jatkokoulutuksena oikeustieteelliseen traditioon ja identiteettiin perustuvan väitöskirjatutkimuksen muodossa. Kunnanjohtaja valitsee itse tavanomaiseksi katsottavat jatkokoulutustilaisuudet, joihin osallistuu. Tavanomaisesta poikkeavista ja laajemmista jatko- ja täydennyskoulutuksista päättää kunnanhallitus. Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että kunnanjohtaja pystyy valmistelemaan väitöskirjatutkimuksensa kolmen vuoden aikana virkasuhteen alkamisesta. Myöhemmästä jatko- ja täydennyskoulutuksesta sovitaan erikseen. Lisäksi kunnanjohtajalla on kunnanhallituksen puheenjohtajan luvalla hyödyntää Suomen Nuorkauppakamarit ry:n ja sen jäsenyhdistysten koulutustarjontaa.

5.      Virkamatkat. Kunnanjohtajalla on virkamatkoillaan ja edustaessaan kuntaa oikeus käyttää itse valitsemaansa tarkoituksenmukaista matkustusmuotoa. Kunnanjohtajan matkalaskut hyväksyy kunnanhallituksen puheenjohtaja.

6.      Työskentelyvälineet. Kunnanjohtajalla on käytössään työnantajan kustantama Communicator -laite tarpeellisine lisälaitteineen. Kunnanjohtajan oma henkilökohtainen matkapuhelinnumero siirretään kunnan nimiin siksi ajaksi kun kunnanjohtaja on virassaan. Lisäksi kunnanjohtajalla on käytössään etätyöskentelyn mahdollistava kannettava tietokone tarpeellisine lisälaitteineen.

7.      Työterveyshuolto. Kunnanjohtaja on oikeutettu käyttämään yksityistä työterveyshuoltoa.

8.      Luottokortti. Kunnanjohtajalla on käytössään kunnan luottokortti, josta aiheutuvat laskut hyväksyy jälkikäteen kunnanhallituksen puheenjohtaja.

9.      Vakuutukset. Kunta kustantaa kunnanjohtajalle ammattivastuuvakuutuksen laskua vastaan.

3. Kunnanjohtajan palvelussuhteen ehdot

1.      Palvelusuhteen laatu. Kunnanjohtaja on valittu toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.

2.      Palkkaus ja tarkistusmenettely. Kunnanjohtajan palkka on 5 000 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi hänellä on matkapuhelinluontaisetu. Yleiskorotuksiin sovelletaan KVTES:ta. Kunnanjohtajan palkkauksen taso ja vastaavuus vertailukohteisiin otetaan tarkasteltavaksi vuosittaisten tuloskeskustelujen yhteydessä kunnanhallituksen puheenjohtajan toimesta. Kunnanjohtajan tehtäväkenttään kuuluviksi katsottavien kunnan omistamien ja kunnanhallituksen nimeämien osakeyhtiöiden toimitusjohtajuuksista maksettavista korvauksista sovitaan kussakin yhtiössä erikseen.

3.      Eläke-edut. Eläke-edut määräytyvät KVTEL:n eläkesäännön mukaisesti.

4.      Työajan käyttö, vuosilomajärjestelyt. Työaika ja vuosilomat määräytyvät KVTES:n mukaisesti, kuitenkin siten, että vuonna 2009 kunnanjohtaja on oikeutettu kolmen viikon palkalliseen lomaan. Virkasuhteen alussa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa, jonka puitteissa kunnanhallitus tai kunnanjohtaja voivat ilmoittaa, ilman perustetta, ettei virkasuhde jatku toistaiseksi voimassa olevana, vaan purkautuu. Tällöin virkasuhteen toimitusvelvollisuus ja palvelussuhde päättyvät kuudennen kuukauden lopussa.

5.      Sivutoimet. Kunnanjohtajan sivutoimiin sovelletaan yleistä kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Sivutoimen osalta on kuitenkin erikseen sovittu, ettei kunnanjohtaja tarvitse erillistä sivutoimilupaa kun kysymys on lyhytaikaisista akateemisista tehtävistä, kuten luentosarjoista yliopistollista koulutusta antavissa yksiköissä tai akateemiseen arviointiin liittyvistä tehtävistä. Kunnanjohtajan on kuitenkin pidettävä näistä listaa ja ilmoitettava ne kunnanhallituksen puheenjohtajalle.

6.      Kunnanjohtajan palvelussuhteen päättyminen. Mikäli kunnanjohtajan virkasuhde halutaan purkaa ja purkamisen syynä ei ole hänen itsensä irtisanoutuminen tai eläkkeelle siirtyminen, eikä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 35 §:n mukainen peruste voidaan virkasuhde päättää hyvässä yhteistyössä sopien. Virkasuhteen päättyessä hyvässä yhteistyössä työnantajan kanssa maksetaan kunnanjohtajalle irtisanomisajan jälkeen 10 kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus, kuukausierissä tai kerralla. Myös kuntalain 25 §:n mukaisissa tilanteissa pyritään virkasuhteen päättämiseen hyvässä yhteistyössä tässä mainituin ehdoin. Kunnanjohtajan palvelussuhteen päättyessä työnantaja ja kunnanjohtaja sitoutuvat välttämään julkisia keskusteluja aiheesta. Kuntafuusiotilanteessa kunnanjohtajaan sovelletaan kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (160/2007) 13 §:ää tai vastaavaa myöhempää normia.

4. Sopimuksen solmiminen ja allekirjoitukset

Tähän sopimukseen ei ole otettu viittauksia yleisesti lainsäädännönmukaisuuteen, eikä sellaisiin itsestään selvyyksiin, jotka kuuluvat yleisesti hyvään hallintotapaan, ihmisten hyvään, rauhalliseen ja toisiaan kunnioittavaan kanssakäymiseen.

Allekirjoittajat sitoutuvat omalla toiminnallaan ja käytöksellään edistämään kunnassa poliittisen ja ammatillisen johdon keskinäistä luottamusta ja hyvää, avointa keskustelukulttuuria.

Sopimus on hyväksytty Kyyjärven kunnanhallituksessa 10. joulukuuta 2008.

Hannu Kainu                                                Matti Muukkonen
kunnanhallituksen puheenjohtaja                   kunnanjohtaja

Alpo Noponen                                               Maija Uusisalo
kunnanhallituksen varapuheenjohtaja             kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Aira Halmessaari                                          Tapio Niskala
kunnanhallituksen jäsen                               kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja

Tuula Härkönen                                           Rauno Paananen
kunnanhallituksen jäsen                               kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja

Lauri Lahtinen
kunnanhallituksen jäsen

Maija Suuniittu
kunnanhallituksen jäsen

Ossi Tamminen
kunnanhallituksen jäsen