Kuntalaisten hyvinvointikyselyn tuloksia

Kunnalliselämä
10.12.2020
M-L Immonen/LJ
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Sydänkranssi.

Kuntalaisten hyvinvointikyselyn tuloksia

Marraskuussa 2020 tehtyyn kuntalaisten hyvinvointikyselyyn vastasi 67 henkilöä, joista naisia 50 ja miehiä 17.  Vastaajista 33 halusi osallistua Paletin lahjakorttien (20 € kpl) arvontaan ja jätti yhteystietonsa arvontaa varten.  Kunnanjohtaja toimi onnettarena ja arpaonni suosi seuraavia henkilöitä: Mari Pölkki, Marita Parkkonen ja Maija Uusisalo.  Lahjakortit ovat noudettavissa 11.12.2020 lukien kunnanvirastolta Kivirannasta.  Viraston ovet ovat suljettuina, kannattaa soittaa ennen noutoa p. 044 4597111.

Kyselyyn vastanneista 67 henkilöstä alle 40 vuotiaita oli 12 %, 40-60 v. 45 % ja yli 60 v. 37 %.  Vastaavanlainen kysely on tehty vuoden 2019 alussa.  Kyselyssä pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttä nykyhetkeen eri elämän osa-alueiden osalta ja kunnassa tarjottaviin palveluihin.  Lisäksi kuntalaisilta kysyttiin vaikutusmahdollisuuksistaan itseään koskeviin asioihin, kunnan poliittisiin päätöksentekijöihin, omasta terveydestä huolehtimisesta, elämisen mahdollisuuksiin asuinalueella sekä sosiaalisiin suhteisiin. Myös kuntalaisten näkemystä kuntaliitoksen vaikutuksista hyvinvointiin kysyttiin.

Keskeisiä tuloksia kyselystä (vastausasteikko 1-10, 1 täysin tyytymätön, 10 erittäin tyytyväinen, esitetään keskiarvoina)

Vastaajat olivat kokonaisuudessaan hiukan onnellisempia (keskiarvo 8) ja tyytyväisempiä elämäänsä kuin pari vuotta sitten. Tyytyväisyys asuinkuntaan (7 / 6,31) on lisääntynyt, vaikka elämänmahdollisuudet tulevaisuudessa nähtiin nyt heikommiksi (6,1 / 6,4). Vastaajat olivat tyytyväisiä asuinoloihinsa, päivittäiseen pärjäämiseen, perheeseen ja läheisiin, asuinalueen luontoon ja turvallisuuteen.  Vastaajat pitävät huolta terveydestään hyvin, vaikka terveydentilaan oli enemmän tyytymättömyyttä.

Kuntalaisille tarjotuista palveluista eniten tyytyväisyyttä oli kirjasto (8,6)-, koulu (8,1)- ja varhaiskasvatuspalveluihin (7,5) sekä sisä- ja ulkoliikuntatiloihin (7,5).  Tyytyväisyys oli vähentynyt v. 2019 verrattuna vapaa-ajan palveluihin (6,6), koska ohjattua liikuntaa sekä kulttuuri- ja liikuntatapahtumia on vähemmän. Tyytymättömyys sosiaali- ja terveyspalveluihin on lisääntynyt huomattavasti: v. 2019 tyytyväisyyden keskiarvo oli 7,7, nyt 5,7.  Myös vanhus (6,9)- ja työllisyyspalveluihin (6,1) ja asuinalueen rakennettuihin palveluihin (5,8) tyytymättömyys oli lisääntynyt.  Muutamassa avoimessa vastauksessa taajaman yleisilmettä ei pidetty viihtyisänä.  Jokapäiväisiin palveluihin (6,8) oltiin tyytymättömämpiä kuin aikaisemmin.  Luottamus poliittisiin päättäjiin oli hiukan parantunut edelliseen kyselyyn verrattuna, oli nyt 5,9.  Vastaajat kokivat, että he voivat vaikuttaa entistä vähemmän itseään koskeviin asioihin (5,5).

Huolenaiheina olivat palveluiden väheneminen, oman terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen, kunnan taloudellinen tilanne ja väestön väheneminen, huonot kulkuyhteydet, jos ei ole omaa kulkuneuvoa. Myös korona aiheutti huolta tulevaisuudesta.

Vastaajille tyytyväisyyttä tuottivat terveys, läheiset, harrastukset, luonto, turvallisuus, lemmikkieläimet ja työ- ja toimeentulo.

Kuntaliitoksen vastaajat näkivät sekä positiivisena että negatiivisena.  Monet näkivät liitoksen tuovan uusia mahdollisuuksia, tasapuolistavan alueen palveluiden saatavuutta ja vapaa-ajan palveluita lisää. Vastaajat toivoivat myös päätöksentekijöille avarakatseisuutta, päätöksentekijöiden vaihtuvuutta ja uusia näkemyksiä.  Huolta aiheuttivat pelko palveluiden siirtymisestä kauemmaksi, erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden, kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet uudessa kunnassa sekä uuden kunnan tasapuolinen kehittäminen.  Monet vastaajista kokivat, ettei kuntaliitoksella ole juurikaan vaikutusta heidän hyvinvointiinsa.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset