TIEDOTE: Kyyjärven Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimayleiskaavoitus

Kunnalliselämä
Tiina Pelkonen
Kyyjärven kunta
Leila Järvinen
Tuulivoimaloita.

TIEDOTE: Kyyjärven Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimayleiskaavoitus

Kyyjärven kunnanhallitus käynnisti Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimayleiskaavoituksen joulukuussa 2020. Tuulivoimayleiskaavoituksen tarkoituksena on selvittää, onko kaavoituspäätöksessä esitetylle suunnittelualueelle mahdollista sijoittaa aurinko- ja tuulivoimapuistoa.

Kaavoituksen käynnistäminen kaavoitusaloitteesta

Kaavahanke on käynnistetty kaavoitusaloitteesta, jonka kuntaan on jättänyt WestWind Oy. Kaavoitusaloitteessa on esitetty alustava suunnittelualueen rajaus sekä alustava voimalapaikkojen sijoitus ja määrä. Kuitenkin vasta kaavoitus- ja YVA -prosessissa ratkaistaan miltä osin hanke on toteutettavissa eli miten voimalat voivat alueelle sijoittua ja miten paljon niitä voidaan suunnittelualueelle enimmillään osoittaa. Hankealueen koko voi myös pienentyä kaavoitusprosessin aikana. Hankkeen kaavoitus- ja YVA -lain mukaisen arviointimenettelyn kustannuksista vastaa WestWind Oy maankäyttö- ja rakennuslain 77 c §:n tarkoittamalla tavalla. Kyyjärven kunta vastaa ja ohjaa kaavoitushanketta.

Kuka laatii tuulivoimayleiskaavaa

Kyyjärven Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimayleiskaavan teknisestä laadinnasta vastaa Ramboll Finland Oy. Kaavatyön hallintotehtäviä hoidetaan aluearkkitehtipalveluissa. Kyyjärven kunta ohjaa ja valvoo kaavatyön laadintaa. Kyyjärven kunnan hallintosäännön mukaisesti kaavoituksen tehtävät kuuluvat kunnanhallitukselle.

Kuinka tuulivoimayleiskaavaprosessi etenee

Kyyjärven Kauniskankaan aurinko- ja tuulivoimayleiskaavoituksessa tarkastelussa on yli 9 voimalan hankekokonaisuus, minkä johdosta kaavatyön lisäksi hanke sisältää YVA -lain mukaisen arviointimenettelyn.

Tuulivoimayleiskaavoituksessa on seuraavat päävaiheet:

  1. Kaavahanke on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä (21.12.2020 § 174), jonka jälkeen järjestettiin YVA -lain mukainen ennakkoneuvottelu 5.2.2021 Keski-Suomen ELY-keskuksen ja tarvittavien viranomaisten kesken. Hankkeelle perustettiin seurantaryhmä; seurantaryhmän perustaminen ei ole kuitenkaan lakisääteistä. Seurantaryhmän kutsuu koolle Ramboll Finland Oy:n YVA-projektipäällikkö.
  2. Vireilletulovaiheessa hankkeesta järjestettiin lakisääteinen viranomaisneuvottelu 1.6.2021 (Teams-kokouksena), johon kutsuttiin laajasti eri viranomaistahoja. Vireilletulovaiheessa on asetettu nähtäville OAS-YVA –suunnitelma, joka on nähtävillä 17.5. – 1.8.2021. Kyseisessä asiakirjassa on kuvattu hankkeen työvaiheet, tiedottamisen ja kuulemisen tavat, hankkeen aikataulu, laadittavat selvitykset ja vaikutusarvioinnit yksityiskohtaisesti. Tässä vaiheessa osalliset voivat jättää palautetta OAS-YVA -suunnitelmasta. Vireilletulovaiheessa ei ole lakisääteisiä yleisötilaisuuksia, mutta sellainen on järjestetty TEAMS-kokouksena 25.5.2021.  Kirjetiedottaminen ei ole myöskään lakisääteistä, mutta hankkeesta on kirjeitse tiedotettu maanomistajia sekä voimaloiden alustavista sijainneista n. 1,2 km etäisyyteen sijoittuvia maanomistajia. 
  3. Selvitysvaiheessa suunnittelualueelta laaditaan määrällisesti paljon selvityksiä ja selvitysten pohjalta vaikutusarviointeja. Voimaloiden osalta laaditaan selvityksiä kuten melumallinnukset, välkemallinnukset ja havainnekuvat maisemavaikutuksineen. Vaikutuksia arvioidaan maisemaan, kulttuuriympäristöön, muinaisjäännöksiin, kasvillisuuteen, eläimiin, linnustoon, suojelukohteisiin, elinkeinoihin, talouteen, liikenteeseen, ihmisten elinoloihin, virkistyskäyttöön jne. Laadittavaksi tulevat vaikutusarvioinnit luetellaan yksityiskohtaisesti vireilletulovaiheen OAS-YVA –ohjelmassa. 
  4. Valmisteluvaiheessa (luonnosvaihe) asetetaan nähtäville tuulivoimayleiskaavakartta sekä kaava-yva -selostus selvitysliitteineen. Aineistot ovat nähtävillä 30 – 60 päivää. Tässä vaiheessa on siis ensimmäistä kertaa nähtävillä yleiskaavakartta tuulivoimaloiden määristä sekä sijoituksista. Aineistosta voi jättää mielipiteitä ja viranomaisilta pyydetään lausunnot. Tämä työvaihe ajoittunee vuoden 2021 loppupuolelle.
    YVA -lain mukaisesta kaava-yva -selostuksesta saadaan yhteisviranomaisen perusteltu päätelmä, joka tulee huomioida kaavaehdotuksen laadinnassa.
  5. Ehdotusvaiheessa laaditaan vastineet kaavan valmisteluvaiheesta saatuun palautteeseen sekä muokataan kaavaa saadun palautteen perusteella. Kaavaehdotusaineisto asetetaan nähtäville liitteineen. Aineistot ovat nähtävillä vähintään 30 päivää. Tässä vaiheessa on toisen kerran nähtävillä yleiskaavakartta tuulivoimaloiden määristä sekä sijoituksista. Aineistosta voi jättää muistutuksen ja viranomaisilta pyydetään lausunnot.
  6. Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Kaavahankkeesta järjestetään tarvittaessa ehdotusvaiheen jälkeinen viranomaisneuvottelu. Mikäli ehdotusaineistoa joudutaan muuttamaan oleellisesti, kaavaehdotus asetetaan uudestaan nähtäville. Uudelleen nähtäville asettaminen ei ole tarpeen, jos muutokset koskevat vain yksityistä etua ja näitä osallisia kuullaan erikseen muutoksen johdosta.
  7. Yleiskaavojen hyväksymiskäsittelyn toimivalta on aina kunnanvaltuustolla. Kunnanvaltuusto joko hyväksyy tai ei hyväksy laadittua kaava-aineistoa. Valtuuston päätöksestä on mahdollista jättää kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen.

YVA -lain mukainen arviointimenettely

Kyyjärven Kauniskankaan tuulivoimayleiskaava-alueen tuulivoimahankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain 252/2017 mukaista arviointimenettelyä. Menettelytapana on tarkoitus käyttää maankäyttö- ja rakennuslain sekä YVA -lain mukaista kaava-YVA –yhteismenettelyä (MRL 9 §).

Eri toteutusvaihtoehtojen tarkastelu

Ympäristövaikutusten arvioinnissa suunnitellaan hankkeelle useampia toteutusvaihtoehtoja sekä voimaloiden sijoittelun että sähkönsiirron suhteen. Toteutusvaihtoehdoissa on tarkastelussa esim. vaihtoehto, jossa voimaloita esitetään suunnittelualueelle vähemmän kuin arvioidussa enimmäismäärässä ja vaihtoehto jossa voimaloita esitetään ennakkoon arvioitu enimmäismäärä. Lisäksi tarkastellaan niin kutsuttua nollavaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta ollenkaan. Tarkasteltavista toteutusvaihtoehdoista tiedotetaan OAS-YVA -suunnitelmassa. YVA -lain mukaisessa prosessissa tarkastellaan hankkeen sekä rakentamis-, käytönaikaisia että käytön lopettamisen vaikutuksia mm. elolliseen ympäristöön eli eläimistöön ja kasvillisuuteen, elottomaan ympäristöön, esimerkiksi melun, varjostuksen ja ilman laadun osalta. Lisäksi otetaan huomioon vaikutukset ihmisiin ja heidän toimintaansa.

Tiedottaminen ja hankkeen aikataulu

Kaavoitusaikataulun osalta tavoitteena on saada yleiskaavaehdotus yleisesti nähtäville vuoden 2022 aikana.

Hankkeesta tiedotetaan kuuluttamalla vireilletulovaiheessa, valmisteluvaiheessa (luonnos) ja ehdotusvaiheessa. Hankkeessa järjestetään yleisötilaisuuksia koronarajoitukset huomioiden. Nähtävillä ollut OAS-YVA -suunnitelma selventää prosessin yksityiskohtaisia työvaiheita, aikataulua ja tiedottamisen tapoja. Yleisötilaisuudet, seurantaryhmä ja asukaskysely eivät ole lakisääteisiä.

Seurantaryhmä

Hanketta varten on perustettu seurantaryhmä, johon on kutsuttu mm. viranomaisia, puolustusvoimat, naapurikuntien edustajat, suunnittelualueen maanomistajat, vaikuttavia yhdistyksiä, luonnonsuojelutoimijoita, metsäalan toimijoita, sähköverkkoyhtiöt, alueen tieosuuskuntia, lintutieteellinen yhdistys jne. Seurantaryhmä kutsutaan koolle osana YVA -lain mukaista arviointimenettelyä. Seurantaryhmän perustaminen ei ole lakisääteistä, mutta se on koettu hyvänä toimintatapana ympäristövaikutusten arviointityössä. Seurantaryhmän kokoonpanoa on mahdollista laajentaa prosessin aikana.

Tieverkko tuulivoimayhtiön vastuulla

Hankkeen infrastruktuurin rakentamisesta tuulipuiston alueelle vastaa WestWind Oy. Tuulipuiston rakentaminen ja huolto vaativat tieinfran parannuksia suunnittelualueella. Tuulipuiston omistaja vastaa kaikista rakentamisen kustannuksista sekä vaadittavien lupien hakemisesta.

Mikä taloudellinen vaikutus hankkeella voi olla kunnalle

Jokainen yksittäinen tuulivoimala tuo Kyyjärven kuntaan keskimäärin n. 24 000 € kiinteistöverotulot vuosittain. Keskimääräinen kiinteistöverotuotto on arvioitu tuulivoimalan koko elinkaaren ajalta.

Termit: YVA, osayleiskaava, OAS
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA -menettelyn tavoitteena on myös lisätä kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun.

Osayleiskaava on kunnan osalle laadittu yleiskaava.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma osallistumis- ja arviointimenettelyistä kaavan eri vaiheissa sekä kaavan vaikutusten arvioinnista kaavan valmistelun varhaisessa vaiheessa. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa, mitä aluetta suunnittelu koskee, suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet sekä vuorovaikutuksen järjestäminen kaavan tai -muutoksen eri laatimisvaiheissa.

Lähde: ympäristö.fi
 

Tilanne nyt 2.8.2021: Kauniskangas on ollut vireilletulovaiheessa nähtävillä 17.5.-1.8.2021. Lausuntoja ja mielipiteitä tuli yhteensä 25 kpl. Kaikki lausunnot toimitettiin Keski-Suomen ELY-keskukselle ja kaavakonsultti Ramboll Finland Oy:lle käsiteltäväksi. Kaavakonsultti valmistelee yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa lausuntoihin vastineet. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskus antaa lausunnon, joka tulee huomioida kaavaluonnoksen laadinnassa.

 

Kyyjärven kunta ja Saarijärven kaupungin aluearkkitehtipalvelut.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset