Elinvoimakoordinaattori Kyyjärvelle

Työ ja yrittäminen
Kyyjärven kunta
Jouni Kujala
Maisemakuva Kyyjärveltä.

Elinvoimakoordinaattori Kyyjärvelle

Pieni kylä - Suuri sydän on Kyyjärven tunnuslause. Pienessä kunnassa tehdään töitä hartiavoimin ja tosissaan, mutta ei tosikkomaisesti. Tavoitteiden eteen ponnistellaan yhdessä, iloitaan toistenkin onnistumisista ja otetaan opiksi omista virheistä. Kyyjärven kunta on savuton työpaikka. Lue lisää Kyyjärven kunnasta www.kyyjarvi.fi
 

Kyyjärven kunta etsii elinvoimakoordinaattoria vakituiseen työsuhteeseen.

Elinvoimakoordinaattorin tehtävänä on kehittää kunnan elinvoimaa, ol­la yrittäjien kumppani, kuntamarkkinoija – ja pal­jon muuta. Elin­voi­ma syntyy mm. yhteisöllisyydestä, yrittäjä- ja jär­jes­tö­yh­teis­työs­tä, po­si­tii­vi­ses­ta markkinoinnista, elin­kei­no­po­li­tii­kas­ta, asuin-, liiketila- ja teol­li­suus­tont­ti­tar­jon­nas­ta.

Elin­voi­ma­koor­di­naat­to­ri levittää hyviä käytäntöjä, järjestää kou­lu­tus­ta, viestii ak­tii­vi­ses­ti ja markkinoi kuntaa. Elin­voi­ma­koor­di­naat­to­ri edus­taa kun­taa seudullisissa / maakunnallisissa elinkeinoon liit­ty­vis­sä asioissa ja antaa lausuntoja elinkeinotoimintaan liittyen. Elin­voi­ma­koor­di­naat­to­ri vastaa strategian toimeenpanosta elin­kei­non ja alue­ke­hit­tä­mi­sen, sekä työllisyyspolitiikan osalta. Edistää työvoiman saa­ta­vuut­ta ja kotouttamista.

Elin­voi­ma­koor­di­naat­to­rin tehtäviin kuuluu yritysten kehittäminen ja neu­von­ta sekä elinkeinoasioiden valmistelu. Hanketoiminnan edis­tä­mi­nen (hankkeiden käynnistäminen ja hallinnointi, EAKR & ESR se­kä muut rahoituslähteet) sekä pohjoisen Keski-Suomen alueellisen ke­hit­tä­jä­tii­min jäsenenä toimiminen. Huolehtii yritysten toimitila- ja si­joit­tu­mis­tar­peis­ta. Pie­nes­sä kunnassa tehtävänkuvat ovat hyvin laajat, joten työhön si­säl­tyy esi­mie­hen määräämiä muita tehtäviä henkilön soveltuvuuden mu­kaan.

Arvostamme hakijoilta soveltuvaa koulutusta ja alan kokemusta. Eduk­si luemme tehtävään soveltuvan korkeakoulututkinnon, kun­ta­elä­män tuntemuksen ja hankerahoitusosaamisen. Lisäksi hakijan eduk­si katsotaan hyvät vuorovaikutustaidot, markkinointihenkisyys ja yrit­tä­jyys­tai­dot.

Viikkotyöaika 36h 15min liukuvalla työajalla ja työ sisältää silloin tällöin iltatyötä. Palkkaus ja muut edut määräytyvät KVTES:n mukaan. Hakija toivotaan esittävän palkkatoiveensa hakemuksessaan. Tehtävässä nou­da­te­taan 6 kuukauden koeaikaa. Lääkärintodistus terveydentilasta on esitettävä 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Työn aloitus sopimuksen mukaan.

Jos kiinnostuit elinvoimakoordinaattorin työtehtävästä, kysy lisää Tiinalta numerosta 044 459 7001 tai laita sähköpostia tiina.pelkonen@kyyjarvi.fi

Hakemus ansioluetteloineen tulee jättää www.kuntarekry.fi kautta 15.1.2023 klo 24:00 mennessä. Haastattelut alustavasti viikolla 3.

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset