Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2023

Kunnalliselämä
Kyyjärven kunta
Jouni Kujala
Kunnanjohtaja Tiina Pelkonen.

Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2023

KYYJÄRVEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2023

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan varjosti 2023 vuotta. Suomen itä­naa­pu­rin arvaamattomuuden myötä Suomi liittyi Natoon. Sodan myö­tä iski energiakriisi ja eläminen kallistui. Inflaatio lähti laukalle ja eu­ri­bor­ko­rot nousuun. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuo­den 2023 alussa. 

Kyyjärven elinvoimaisuutta edistettiin vuoden aikana monin toimin. Kyy­jär­ven kunta jatkoi KyKy-Betsetin kanssa yhteistyösopimusta Mes­ta­ruus­lii­ga­kau­del­le 2023-2024. Yhteistyösopimus pohjautuu sii­hen, että kunta tarjoaa maksutta tilojaan Mestaruusliigan käyttöön. Yh­teis­työ on molempia osapuolia hyödyntävää ja kunta on saanut pal­jon näkyvyyttä lentopallon myötä. 

Kyyjärven markkinoita vietettiin 22.7.2023 Anton Häkkisen tah­dit­ta­ma­na. Kyyjärvi Camping järjesti monenmoisia tapahtumia Kyyjärven tai­de­ke­sä 2023 -hankkeen avustamana. Legendaarinen Nopola Pop -fes­ta­ri heräsi henkiin 5.8.2023. 

Vuoden yrittäjäpalkinnon sai Oikarin Sora Oy:n Jukka ja Pirkko Vier­ta­mo. Vuoden positiivisin oli Kylätupa, joka saa ihmiset hyvälle mie­lel­le. Kylätupa on tärkeä ja merkityksellinen kohtaamispaikka. Vuo­den liikuntatekona palkittiin iloinen ja lämminhenkinen Metsolahiihto, jo­ka on vuosittain Kumpulan kyläseura ry:n järjestämä liikuntaa ja hy­vin­voin­tia edistävä tapahtuma. Vuoden kulttuuriteoksi valttiin Kyy­jär­ven kappeliseurakunnan kirkkokuoro, joka on edistänyt aktiivista kult­tuu­ri­työ­tä pyyteettömästi vapaaehtoistyönä vuosikymmenten ajan.

Vuoden 2023 aikana syntyi 6 vauvaa, joita muistettiin 300 euron vau­va­per­heen avustuksella kirjastolla 20.2.2024. Kyyjärvellä kuoli 25 henkilöä, joten luonnollinen väestönmuutos oli -19. Asukasluku vä­he­ni 22 henkilöllä vuodessa ja asukasluku oli vuoden lopussa 1 174 (-1,8 %).

Kyyjärven kunnassa on meneillään Kirvesvuoren, Kauniskankaan, Han­hi­ne­van ja Kämppäkankaan tuulivoimakaavoitus. Kyyjärvellä on hy­vät tuuliolosuhteet ja seutu on harvaan asuttua, joten uskomme so­vel­tu­via paikkoja löytyvän tuulimyllyille kaavoitusprosessin ede­tes­sä.

Hallakankaan (8) ja Peura-linnan (7) tuulivoimapuistot valmistuivat vuo­den 2023 aikana. Winda Energy järjesti kaikille kuntalaisille avoi­men Hallakankaan tuulivoimapuiston avajaistilaisuuden lii­kunta­hal­lil­la 28.9.2023.

Investointeja tehtiin 241 050 euron edestä. Investoinnit pitivät si­säl­lään mm. viemärikaivojen sujutusta, taloushallinnon ohjelmiston päi­vi­tys­tä, leirintäalueen pesutilojen uudistamista, koulukeskuksen park­ki­alu­een muotoilua, katuvaloverkoston valaisimien päivitystä ja vie­mä­ri­lai­tok­sen laitteiston uusimista, kuntoilutilan kalustamista ja tie­to­ko­nei­den hankintaa. 

Kyyjärven kunnan taseessa Kauppakeskus Paletti Oy:n osakkeiden ar­vo alaskirjattiin, millä oli 140 000 euron tulosvaikutus. Vanhat koulurakennukset purettiin, mikä aiheutti 145 775 euron purkukustannukset käyttötalouteen. Paletin alaskirjaamiseen ja vanhan koulukeskuksen purkamiseen saatiin harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 266 000 euroa. 

Kunnan lainakanta pieneni 500 000 eurolla ja lainaa on nyt 10 200 000 euroa eli 8 688 euroa / asukas (2022 vuonna 8 946 €/as.). Lä­hi­Ta­piolan sijoitusrahaston markkina-arvo oli vuoden lopussa 6 612 604 euroa (5 633 €/as.) ja kirjanpitoarvo 5 926 361. Sijoituksia ko­tiu­tet­tiin 50 000 euron edestä ja sijoitustuottoja kirjattiin 198 132 euroa. Si­joi­tus­sal­kus­ta tuli arvonalentumisen peruuntumisia 127 289 euron edes­tä. Asukasluvun alenema vaikeuttaa lainan vähentymistä, toi­saal­ta taas sijoitusvarannot kasvavat suhteessa asukaslukuun. 

Kyyjärven kunnan tilikauden ylijäämäksi muodostui 193 903 euroa ja taseen ali­jää­mä vuoden lopussa oli -2 860 404 euroa.

 

KYYJÄRVEN KUNTAKONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2023

Kyyjärven tytäryhtiöistä yhdistetään Kyyjärven kuntakonserniin 2 829 392 euroa alijäämää, mikä on kestämätön tilanne. Kauppakeskus Pa­le­tin tilinpäätös oli -24 633,77 euroa, Kyyjärven lämmön -24 470,80 euroa, Liikekeskuksen 481,92 euroa ja Vuokra-asuntojen 1,81 euroa. Kyyjärven kunnan tytäryhtiöillä on lainaa yhteensä 2 597 593 euroa (lyheni vuodessa 187 195 €). Kyyjärvellä oli konsernilainaa vuoden lopussa 12 583 075 euroa eli 10 718 €/as. (2022 vuonna 14 211 €/as.).

Kyyjärven kuntakonsernin tulos muodostui 266 588,18 euroa ylijäämäiseksi ja kon­ser­ni­ta­seen alijäämä vuoden lopussa oli -2 797 941 eli -2 383 euroa asu­kas­ta kohden (2022 vuonna -2 580 €/as.). 

 

TUNNUSLUKUJEN VERTAAMINEN KUNTIEN KESKIARVOIHIN

Omavaraisuusaste lasketaan kunnan oman pääoman ja varausten suh­tee­na taseen loppusummasta. Tunnusluku kertoo kunnan va­ka­va­rai­suu­des­ta ja kyvystä selvitä sitoumuksistaan pitkällä tähtäimellä. 
Kyy­jär­ven kunnan vuoden 2023 tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 19 %. (Kuntien omavaraisuusasteen ka on 62 %.)

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo kuinka paljon kunnan käyt­tö­tu­lois­ta tarvittaisiin vieraan pääoman takaisin maksuun. Mitä pienempi suh­teel­li­sen velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä pa­rem­mat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tu­lo­ra­hoi­tuk­sel­la. Kyyjärven kunnan suhteellinen velkaantuneisuus oli 193 % ja kuntakonsernin 212 %. (Kuntien suhteellisen vel­kaan­tu­nei­suu­den ka oli 98 % ja kuntakonsernien 131 %.)

Kyyjärven lainakanta oli 8 688 €/as ja kun­ta­kon­ser­nin lainakanta oli 10 718 €/as. (Kuntien lainakantojen ka oli 3 349 €/as ja kun­ta­kon­ser­nien 6 920 €/as.) 

Lainanhoitokatteella kuvataan kunnan tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusarvo on 1 tai tätä suurempi. Kyyjärven kunnan lainanhoitokate oli 0,4 ja kun­ta­kon­sernin 0,6. (Kuntien lainanhoitokatteen ka 1,7 ja kuntakonsernien 1,7.)

 

YHTEENVETO KRIISIKUNTAKRITEERILLÄ MITATTUNA:
Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos

•konsernitilinpäätöksen alijäämä euroa / asukas on vähintään 1 000 €/as. ja sitä edeltävässä tilinpäätöksessä 500 €/as. Alijäämät tulee kattaa neljä vuotta tilinpäätöksen vahvistamista seu­raa­van vuoden alusta lukien. 

-Kyyjärvellä kuntakonsernin alijäämää on ollut jo vuodesta 2016 saakka, em­me­kä kykene kattamaan alijäämää vuoden 2024 ti­lin­pää­tök­ses­sä. Tällä hetkellä kunnan taseessa on kertynyttä alijäämää -2 797 941 euroa eli 2 383 €/as.

Kuntarakennelain muutoksen uudelleen käynnistäminen voi tapahtua niin kauan, kun täytämme kriisikuntakriteerit. Sitä tarkastellaan valtiovarainministeriön toimesta jokaisen tilinpäätöksen jälkeen.

 

TULEVAISUUS

Kyyjärven kunta täyttää edelleen kriisikuntakriteerit ja olemme val­tio­va­rain­mi­nis­te­riön tarkkailussa. Alijäämä on muodostunut niin suu­rek­si, ettei sitä pystytä kääntämään ylijäämäksi kuntalain 110 § edel­lyt­tä­mäs­sä ajassa. Kyyjärven kunta ylittää kriisikuntakriteereiden ra­ja-ar­vot; kunnan kertyneen alijäämän kattamisvelvoitteen ja kun­ta­kon­ser­nin alijäämän. Tämän lisäksi täytämme rahoituksen riit­tä­vyyt­tä ja vakavaraisuutta kuvaavat talouden tunnusluvut; tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin sekä konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden mää­rän.

Uskon, että hyvin hoidettu kunnan talous on suurin vetovoimatekijä. Kyy­jär­ven kunta on tehnyt jo kolme hyvää tilinpäätöstä, mutta 2025 tu­lee kuntataloudelle erittäin vaikeat ajat. Kyyjärven tytäryhtiöissä on suuria haasteita ja ne vaikuttavat suoraan kuntatalouteen. Kyy­jär­ven kunnan itsenäisyys on edelleen uhattuna ja korkojen nousu li­sää vaikeuskerrointa. Sote-siirtolaskelmien vaikutukset Kyyjärven val­tion­osuuk­siin ja tulevat neuvottelut Keski-Suomen hy­vin­voin­ti­alu­een kanssa vuokrasopimuksista altistaa kuntamme jälleen krii­si­kun­ta­me­net­te­lyyn. Talouden tasapaino on ainoa keino säilyttää kunnan it­se­näi­syys ja asukkaiden palvelut. Sitä kohti olemme mää­rä­tie­toi­ses­ti pyrkineet ja kuntalaina supistui tänäkin vuonna 5 %.

 

KIITOKSET
Tuloksekkaan vuoden mahdollisti kunnan henkilöstö ja kiitoksen an­sait­see myös sujuva yhteistyö luottamushenkilöidemme ja si­dos­ryh­miem­me kanssa. Taloutemme liikkumavara on erittäin pieni, mutta niu­koil­la­kin resursseilla onnistuimme yhdessä tekemään upean tu­lok­sen.

Haluan kiittää kunnan päättäjiä, henkilöstöä, alueen yrittäjiä ja yh­dis­tyk­siä sekä seuroja Kyyjärven kunnan eteen tehdystä työstä. Erityiskiitoksen haluan osoittaa niille kuntalaisille, jotka ovat omassa arjessaan palvelleet toisiaan ja siten ollut rakentamassa parempaa tulevaisuutta meille kaikille. 

Vuoden 2023 tilinpäätös hyväksyttiin valtuustossa 17.6.2024, voit lukea tilinpäätöksen kokonaisuudessa täältä.

 

Mukavaa juhannusta toivottaen,

Tiina Pelkonen

Jaa sosiaalisessa mediassa

Aihealueen yhteistyöyritykset